Thông tin giao dịch Tin doanh nghiệp
90.500
1.400 (2%)
Cập nhật lúc 15h
Thứ Sáu 22/10/2021

Giá tham chiếu (VND)

Mở cửa (VND)

Cao nhất (VND)

Giá thấp nhất (VND)

Đóng cửa (VND)

KL (CP)

GD ròng NĐTNN (CP)

Room khối ngoại (CP)

Tỷ lệ nắm giữ hiện tại (%)

Tỷ lệ nắm giữ tối đa (%)

Thấp nhất 52 tuần

Cao nhất 52 tuần

EPS 4 quí gần nhất (VND)

P/E

P/B

KLGD KL TB 10 phiên (CP)

KLCP đang lưu hành (CP)

Vốn hóa (Tỷ VND)

Chỉ số tài chính

Khả năng sinh lời

ROA (%)

ROE (%)

Khả năng sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (%)

Ebitda (Tỷ VND)

Ebit (Tỷ VND)

Tỷ suất cổ tức

Chỉ số tài chính tính tới Quý 2/2021

Khả năng tài chính

Vay dài hạn/Vốn chủ sở hữu (lần)

TSCĐ / Vốn CSH

Nợ/VCSH (lần)

Vốn CSH/Vốn điều lệ


Hiệu quả kinh doanh

Vòng quay hàng tồn kho (ngày)

Vòng quay tổng tài sản (lần)

Kỳ kế toán gần nhất tính tới Quý 2/2021

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

BCTC Tóm tắt
 
Tỷ VND 2016 2017 2018 2019 2020
Doanh thu 46.794,34 51.041,08 52.561,95 56.318,12 59.636,29
Lợi nhuận gộp 22.335,71 24.234,14 24.611,41 26.572,22 27.668,62
Lợi nhuận thuần 9.363,83 10.278,17 10.205,63 10.554,33 11.235,73
EPS 5.831 6.355 5.295 5.478 4.770
  2016 2017 2018 2019 2020
Tài sản
Tiền mặt 655,42 963,34 1.522,61 2.665,19 2.111,24
Hàng tồn kho 4.521,77 4.021,06 5.525,85 4.983,04 4.905,07
Phải thu 2.866,68 4.591,70 4.639,45 4.503,15 5.187,25
Tài sản cố định 8.321,05 10.609,31 13.365,35 14.893,54 13.853,81
Khác 618,03 1.117,46 1.325,40 3.071,06 2.796,90
Tổng Tài sản 29.378,66 34.667,32 37.366,11 44.699,87 48.432,48

  2016 2017 2018 2019 2020
Nguồn vốn
Nợ ngắn hạn 6.457,50 10.195,56 10.639,59 14.442,85 14.212,65
Nợ dài hạn 515,21 598,70 455,15 525,77 572,71
Phải trả dài hạn khác 0,59 16,57 29,61 27,42 59,73
Vốn chủ sở hữu 22.405,95 23.873,06 26.271,37 29.731,26 33.647,12
Vốn điều lệ 14.514,53 14.514,53 17.416,88 17.416,88 20.899,55
Tổng vốn 29.378,66 34.667,32 37.366,11 44.699,87 48.432,48
Tỷ VND 2016 2017 2018 2019 2020
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 8.389,78 9.601,59 8.140,24 11.409,93 10.180,17
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT -1.945,79 -1.770,99 -1.045,14 -6.747,87 -4.802,01
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.141,00 -7.535,35 -6.535,11 -3.515,98 -5.926,53
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -697,00 295,26 559,99 1.146,08 -548,37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 655,42 963,34 1.522,61 2.665,19 2.111,24


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.