NDTNN mua/bán ròng

         Giá trị mua ròng (tỷ VND)
         Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/05/2022 29.979.800 903,58 43.278.600 1.324,55 -420,97
19/05/2022 41.958.585 1.589,24 48.411.185 1.714,79 -125,55
18/05/2022 51.194.500 1.715,56 53.666.420 1.537,20 178,37
17/05/2022 55.855.800 1.675,87 55.181.200 1.710,89 -35,03
16/05/2022 46.837.700 1.503,01 37.366.600 1.246,44 256,57
13/05/2022 82.580.100 2.801,60 60.730.964 2.213,73 587,88
12/05/2022 35.108.800 1.603,68 45.154.506 1.711,20 -107,52

NDTNN mua ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %

NDTNN bán ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.