Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
24/02/2017 5.639.750 231,45 4.561.260 164,34 67,11
23/02/2017 7.596.130 308,08 8.786.060 332,50 -24,42
22/02/2017 9.594.210 339,96 9.658.978 360,97 -21,01
21/02/2017 13.503.860 727,59 8.203.950 537,42 190,17
20/02/2017 11.394.480 274,59 5.898.980 167,36 107,24
17/02/2017 10.592.180 389,62 11.676.850 424,51 -34,89
16/02/2017 12.942.340 425,78 8.255.395 247,33 178,45
15/02/2017 12.347.422 492,34 11.762.252 390,28 102,06
14/02/2017 6.291.921 394,66 7.257.491 391,48 3,19
13/02/2017 6.159.330 257,70 7.281.970 235,15 22,55


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.