Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
19/08/2019 15.095.750 1.197,75 8.607.490 316,35 881,40
16/08/2019 8.480.709 336,24 20.347.859 564,18 -227,94
15/08/2019 5.191.400 191,97 7.539.500 257,12 -65,15
14/08/2019 10.353.330 402,36 17.086.860 625,01 -222,65
13/08/2019 12.190.890 449,62 20.067.350 750,96 -301,34
12/08/2019 12.083.690 496,86 13.460.660 514,71 -17,85
09/08/2019 8.946.778 352,83 14.805.440 454,99 -102,16
08/08/2019 37.820.161 1.606,25 44.357.331 1.727,45 -121,20
07/08/2019 10.726.432 477,41 21.388.569 697,55 -220,14
06/08/2019 15.958.233 1.294,85 24.476.753 1.537,88 -243,03


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.