Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
21/03/2019 14.929.320 646,36 11.167.340 504,90 141,46
20/03/2019 88.531.682 3.194,26 84.284.610 3.124,97 69,29
19/03/2019 20.459.820 943,21 19.067.648 752,98 190,23
18/03/2019 19.558.420 752,09 22.334.020 831,36 -79,27
15/03/2019 28.962.874 1.377,79 29.471.804 1.563,15 -185,36
14/03/2019 21.041.500 879,29 22.465.205 902,37 -23,08
13/03/2019 20.735.755 730,40 15.157.469 605,07 125,32
12/03/2019 15.791.651 692,59 15.608.391 663,92 28,66
11/03/2019 15.680.820 600,70 14.559.690 594,70 5,99
08/03/2019 14.241.273 533,36 10.597.941 520,82 12,54


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.