Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
23/01/2019 13.951.887 537,43 9.772.727 514,29 23,14
22/01/2019 15.091.085 361,65 7.546.820 299,07 62,59
21/01/2019 6.385.130 312,70 7.568.630 342,82 -30,12
18/01/2019 40.379.955 1.872,64 40.963.870 1.896,22 -23,58
17/01/2019 9.364.800 377,69 8.705.870 351,76 25,94
16/01/2019 14.845.490 953,35 8.496.850 358,60 594,75
15/01/2019 14.834.870 479,27 13.375.580 414,68 64,59
14/01/2019 8.293.010 332,64 7.360.720 293,49 39,15
11/01/2019 10.985.819 418,45 6.518.659 245,12 173,33
10/01/2019 13.772.422 536,18 11.985.302 396,57 139,61


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.