Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
17/11/2017 23.300.403 1.414,76 28.141.033 1.619,80 -205,04
16/11/2017 30.018.338 2.766,76 29.490.536 2.474,61 292,15
15/11/2017 28.744.730 2.440,74 27.784.940 2.467,10 -26,36
14/11/2017 37.558.606 3.572,36 38.424.806 3.437,14 135,22
13/11/2017 48.906.235 7.458,62 48.680.287 7.214,86 243,76
10/11/2017 19.771.252 1.859,87 11.788.222 684,71 1.175,16
09/11/2017 14.753.540 784,44 9.949.430 401,49 382,95
08/11/2017 13.785.430 587,46 14.788.530 571,41 16,05
07/11/2017 410.038.606 16.633,42 268.751.770 10.915,69 5.717,72
06/11/2017 27.668.501 2.726,47 25.903.621 2.685,63 40,84


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.