Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
27/03/2017 12.840.380 432,36 7.988.560 256,77 175,59
24/03/2017 11.445.840 893,07 11.723.096 715,02 178,05
23/03/2017 17.420.386 869,18 13.595.136 409,33 459,85
22/03/2017 6.416.740 270,70 9.727.450 252,12 18,58
21/03/2017 22.749.732 563,32 7.987.192 248,13 315,19
20/03/2017 7.078.090 433,69 5.838.780 289,54 144,15
17/03/2017 29.716.248 1.263,51 92.588.128 1.546,87 -283,36
16/03/2017 11.616.510 507,41 11.595.160 310,21 197,20
15/03/2017 7.794.910 306,54 9.205.580 288,69 17,85
14/03/2017 6.736.151 345,58 7.727.590 314,61 30,97


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.