Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
25/07/2017 31.668.247 1.576,40 6.549.020 201,38 1.375,02
24/07/2017 14.799.899 499,36 8.420.849 312,01 187,35
21/07/2017 13.091.227 447,68 11.045.317 387,27 60,41
20/07/2017 13.573.660 504,24 13.370.910 421,28 82,96
19/07/2017 29.077.190 934,74 31.321.660 938,76 -4,03
18/07/2017 29.327.262 907,22 25.709.150 826,44 80,78
17/07/2017 23.536.390 770,06 28.436.570 868,03 -97,97
14/07/2017 9.909.090 346,33 9.675.550 280,68 65,64
13/07/2017 19.929.907 531,04 21.735.467 486,07 44,97
12/07/2017 14.158.330 451,72 11.535.440 358,38 93,34


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.