Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
18/01/2017 7.356.920 432,56 9.172.970 434,53 -1,97
17/01/2017 11.262.540 591,94 13.813.920 618,91 -26,98
16/01/2017 5.905.910 392,08 7.275.410 360,23 31,85
13/01/2017 8.317.108 263,81 8.773.748 264,14 -0,33
12/01/2017 6.365.209 207,77 12.160.162 395,21 -187,44
11/01/2017 7.874.530 298,85 6.999.150 257,53 41,32
10/01/2017 7.377.408 310,48 9.186.558 329,51 -19,03
09/01/2017 6.213.610 334,18 6.416.590 280,78 53,40
06/01/2017 16.722.155 825,41 17.529.675 714,73 110,68
05/01/2017 8.471.642 256,66 8.687.752 246,33 10,33


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.