Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
12/12/2019 14.083.190 434,63 19.512.760 606,82 -172,19
11/12/2019 16.027.969 523,27 21.437.621 690,54 -167,27
10/12/2019 15.120.731 514,61 16.534.451 660,35 -145,74
09/12/2019 15.940.330 538,17 13.760.860 480,24 57,93
06/12/2019 10.383.740 308,42 7.837.670 347,92 -39,50
05/12/2019 10.982.510 549,55 10.702.950 591,40 -41,85
04/12/2019 22.077.640 726,63 22.937.930 928,69 -202,06
03/12/2019 22.064.906 739,69 25.772.286 972,26 -232,56
02/12/2019 11.927.960 446,08 13.655.035 458,94 -12,86
29/11/2019 14.982.675 659,87 11.277.685 593,00 66,87


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.