Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
19/04/2018 21.691.483 985,19 20.220.693 1.300,59 -315,40
18/04/2018 17.330.860 1.012,79 19.105.940 1.064,71 -51,92
17/04/2018 20.973.240 975,90 24.647.570 1.253,10 -277,21
16/04/2018 11.465.620 673,01 13.778.860 730,60 -57,58
13/04/2018 13.656.100 869,15 15.080.200 863,77 5,38
12/04/2018 18.650.532 998,73 20.265.972 1.060,31 -61,58
11/04/2018 33.641.946 1.741,74 38.006.446 2.031,77 -290,02
10/04/2018 34.056.614 1.848,01 38.482.314 1.791,09 56,92
09/04/2018 27.440.360 1.401,19 23.331.984 1.112,76 288,43
06/04/2018 16.652.220 864,19 21.765.860 982,62 -118,43


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.