Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
29/05/2017 9.528.650 405,36 7.565.130 262,64 142,72
26/05/2017 8.956.815 409,03 5.781.845 227,24 181,79
25/05/2017 13.655.170 740,90 14.552.900 770,60 -29,70
24/05/2017 11.033.810 435,94 13.141.870 627,71 -191,77
23/05/2017 12.873.842 406,49 8.656.912 283,22 123,27
22/05/2017 20.355.588 743,58 7.558.239 276,25 467,33
19/05/2017 9.326.130 514,95 6.601.920 340,92 174,03
18/05/2017 12.217.886 519,24 10.596.076 437,86 81,38
17/05/2017 8.145.540 391,07 6.381.460 285,36 105,71
16/05/2017 11.467.100 356,18 13.391.700 420,82 -64,64


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.