Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
14/06/2019 10.295.540 511,88 15.546.940 574,36 -62,47
13/06/2019 6.849.740 379,85 9.047.600 458,89 -79,04
12/06/2019 9.608.786 371,08 8.861.586 399,23 -28,15
11/06/2019 22.568.900 713,41 9.719.333 450,60 262,81
10/06/2019 21.617.073 586,91 12.657.016 412,40 174,51
07/06/2019 18.538.782 556,16 12.023.692 540,98 15,18
06/06/2019 15.169.677 663,25 13.268.499 715,27 -52,03
05/06/2019 17.656.367 302,64 6.483.520 225,39 77,25
04/06/2019 20.550.869 542,25 12.634.409 350,30 191,94
03/06/2019 13.980.660 697,48 18.084.922 704,75 -7,27


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.