Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
27/09/2021 27.279.297 1.421,36 34.411.432 1.683,66 -262,30
24/09/2021 32.231.700 1.240,52 23.636.437 1.090,97 149,55
23/09/2021 25.236.300 1.183,59 37.360.300 1.556,40 -372,81
22/09/2021 20.676.200 981,79 33.494.800 1.185,19 -203,40
21/09/2021 25.310.800 1.044,60 40.398.300 1.494,06 -449,46
20/09/2021 25.793.900 960,69 23.869.400 907,11 53,59
17/09/2021 52.283.400 2.750,62 104.211.101 4.438,62 -1.688,01
16/09/2021 32.296.400 1.642,67 49.037.300 2.962,28 -1.319,61
15/09/2021 31.465.500 1.644,19 32.960.590 1.658,05 -13,86
14/09/2021 29.384.881 1.441,73 45.168.581 2.195,03 -753,30


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.