Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
25/09/2017 8.954.238 263,26 10.135.978 321,46 -58,20
22/09/2017 10.605.194 319,59 10.553.934 315,88 3,71
21/09/2017 9.534.380 338,96 8.044.500 338,69 0,27
20/09/2017 12.448.398 428,63 11.047.738 420,36 8,28
19/09/2017 16.055.522 529,76 18.065.165 494,45 35,32
18/09/2017 8.438.520 283,92 10.647.060 369,36 -85,44
15/09/2017 23.861.470 1.078,53 41.850.973 1.360,80 -282,27
14/09/2017 7.949.470 345,22 15.227.530 459,68 -114,46
13/09/2017 9.501.330 464,73 10.479.310 490,23 -25,50
12/09/2017 10.361.240 454,68 14.333.520 523,49 -68,81


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.