Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
25/04/2017 7.092.430 246,63 5.581.180 164,73 81,90
24/04/2017 6.636.630 346,05 6.443.470 258,16 87,88
21/04/2017 70.784.655 2.678,06 64.331.366 2.675,74 2,32
20/04/2017 4.868.830 217,76 10.256.570 248,16 -30,41
19/04/2017 8.444.660 302,40 6.237.800 198,11 104,29
18/04/2017 24.066.979 772,58 10.947.366 552,57 220,01
17/04/2017 5.365.760 277,12 3.792.160 159,12 118,00
14/04/2017 3.720.310 182,53 3.428.560 138,05 44,48
13/04/2017 13.687.647 699,03 5.015.397 201,21 497,82
12/04/2017 11.511.620 462,29 5.894.650 263,17 199,12


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.