Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
18/01/2018 29.543.310 1.237,44 11.732.210 707,97 529,48
17/01/2018 36.644.300 1.520,23 18.939.510 956,53 563,70
16/01/2018 32.829.200 1.340,18 15.517.440 792,40 547,78
15/01/2018 33.890.982 1.390,12 15.235.082 749,80 640,32
12/01/2018 41.485.500 1.689,77 11.995.950 632,90 1.056,87
11/01/2018 27.166.596 1.274,69 15.856.970 785,56 489,12
10/01/2018 32.350.711 1.512,16 24.679.141 1.029,56 482,60
09/01/2018 27.705.300 1.205,47 21.049.420 990,53 214,94
08/01/2018 32.692.483 1.302,83 16.369.640 616,31 686,53
05/01/2018 23.164.006 1.117,43 11.054.906 680,00 437,43


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.