Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
22/06/2018 13.493.780 757,16 11.254.390 632,33 124,83
21/06/2018 11.698.020 683,67 10.363.850 565,27 118,39
20/06/2018 13.360.870 626,14 16.374.930 762,86 -136,72
19/06/2018 21.745.030 1.143,57 27.045.200 1.313,96 -170,39
18/06/2018 8.146.710 383,38 18.698.380 839,45 -456,07
15/06/2018 29.154.513 1.541,22 52.308.573 2.083,21 -542,00
14/06/2018 11.665.557 598,92 38.839.870 1.193,69 -594,77
13/06/2018 8.215.740 465,48 8.974.120 459,24 6,24
12/06/2018 17.745.650 923,19 22.776.062 1.220,49 -297,29
11/06/2018 13.198.079 853,51 20.566.990 1.044,61 -191,09


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.