Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 19/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 16/05/2017 14/06/2017 - - 15/06/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 227.723.248 14.514.530 - 12/04/2017 11/05/2017 5.024.460 - 11/05/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 227.723.248 14.514.530 - 12/04/2017 11/05/2017 5.024.460 - 11/05/2017 232.747.708
VNM Mai Hoài Anh GĐ Điều hành kinh doanh 212.284 - 20.636 27/04/2017 08/05/2017 - -20.634 12/05/2017 191.650
VNM Mai Hoài Anh GĐ Điều hành kinh doanh 212.284 - 20.636 27/04/2017 08/05/2017 - -20.634 12/05/2017 191.650
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 - 336.070 31/03/2017 11/04/2017 - -336.070 17/04/2017 -
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 218.795.333 21.771.420 - 10/03/2017 07/04/2017 8.927.915 - 07/04/2017 227.723.248
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 214.685.623 21.771.420 - 06/02/2017 07/03/2017 4.109.710 - 07/03/2017 218.795.333
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1.324.615 200.000 - 23/01/2017 02/02/2017 200.000 - 09/02/2017 1.524.615
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 198.178.083 21.771.420 - 30/12/2016 25/01/2017 16.507.540 - 02/02/2017 214.685.623
VNM Grinling International Limited 5.441.221 - 2.500.000 09/01/2017 23/01/2017 - -2.500.000 25/01/2017 2.941.221
VNM The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited 100.000 - 100.000 23/01/2017 23/01/2017 - -100.000 25/01/2017 -
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 260.000 - 20/12/2016 17/01/2017 - - 19/01/2017 336.070
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 824.615 500.000 - 28/12/2016 17/01/2017 500.000 - 18/01/2017 1.324.615
VNM Mai Kiều Liên TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 85.060 - 85.060 16/12/2016 14/01/2017 - - 18/01/2017 85.060
VNM Nguyễn Quốc Khánh GĐ Khối Nghiên cứu phát triển 48.664 - 28.000 13/12/2016 09/01/2017 - -28.000 10/01/2017 20.664
VNM Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 649.264.896 - 130.630.500 21/12/2016 21/12/2016 - -78.378.300 23/12/2016 570.886.596
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 158.988.933 39.189.150 - 21/12/2016 21/12/2016 39.189.150 - 22/12/2016 198.178.083
VNM F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. - 39.189.150 - 21/12/2016 21/12/2016 39.189.150 - 22/12/2016 39.189.150
VNM The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited 236.865 - 236.865 21/11/2016 20/12/2016 - -136.865 23/12/2016 100.000
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 544.615 700.000 - 21/11/2016 20/12/2016 280.000 - 23/12/2016 824.615
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 - 336.070 15/11/2016 13/12/2016 - - 16/12/2016 336.070
VNM Mai Kiều Liên TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 175.060 - 175.060 10/11/2016 09/12/2016 - -90.000 12/12/2016 85.060
VNM Amersham Industries Limited 11.961.514 - 1.620.000 21/11/2016 08/12/2016 - -1.620.000 14/12/2016 10.341.514
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 01/11/2016 04/11/2016 100.000 - 08/11/2016 544.615
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 01/11/2016 04/11/2016 100.000 - 08/11/2016 544.615
VNM Nguyễn Thị Tuyết Mai TV BKS 39.500 - 4.500 29/09/2016 28/10/2016 - -4.500 28/10/2016 35.000
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 504.360 - 504.360 19/10/2016 28/10/2016 - -168.290 08/11/2016 336.070
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 22/09/2016 21/10/2016 - - 24/10/2016 444.615
VNM Amersham Industries Limited 13.861.514 - 2.500.000 06/09/2016 05/10/2016 - -1.900.000 07/10/2016 11.961.514
VNM Grinling International Limited 6.421.221 - 2.000.000 06/09/2016 05/10/2016 - -980.000 07/10/2016 5.441.221
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 600.000 - 07/09/2016 20/09/2016 504.360 - 21/09/2016 504.360
VNM Nguyễn Thị Tuyết Mai TV BKS 33.703 - 10.000 18/08/2016 15/09/2016 - -943 15/09/2016 32.760
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 408.846 - 100.000 17/08/2016 15/09/2016 - -45.000 16/09/2016 444.615
VNM Nguyễn Thị Thanh Hòa GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 839.089 - 250.000 18/08/2016 12/09/2016 - -250.000 14/09/2016 589.089
VNM Ngô Thị Thu Trang GĐ Điều hành dự án 1.042.563 - 300.000 17/08/2016 29/08/2016 - -158.000 16/09/2016 884.563
VNM Nguyễn Quốc Khánh GĐ Khối Nghiên cứu phát triển 100.554 - 60.000 08/08/2016 16/08/2016 - -60.000 16/08/2016 40.554
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 408.846 100.000 - 20/07/2016 12/08/2016 - - 15/08/2016 408.846
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 566.150 - 566.150 19/07/2016 10/08/2016 - -566.150 15/08/2016 -
VNM Vietnam Enterprise Investments Limited 9.728.612 - 935.000 27/06/2016 26/07/2016 - -641.350 27/07/2016 9.087.262
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 365.386 50.000 - 16/06/2016 15/07/2016 43.460 - 18/07/2016 408.846
VNM Vietnam Enterprise Investments Limited 12.643.612 - 3.850.000 19/05/2016 17/06/2016 - -2.915.000 21/06/2016 9.728.612
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 500.000 185.000 - 09/06/2016 17/06/2016 66.150 - 07/07/2016 566.150
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 316.706 50.000 - 15/05/2016 01/06/2016 48.680 - 02/06/2016 365.386
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 500.000 - 19/05/2016 13/05/2016 500.000 - 26/05/2016 500.000
VNM Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 50.000 - 50.000 15/04/2016 04/05/2016 - -50.000 09/05/2016 -
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 316.706 - 50.000 22/03/2016 21/04/2016 - - 22/04/2016 316.706
VNM Bùi Thị Hương GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 10.002 20.600 - 25/03/2016 04/04/2016 19.800 - 08/04/2016 29.802
VNM Trịnh Quốc Dũng GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 139.831 17.400 - 01/04/2016 04/04/2016 16.570 - 07/04/2016 156.401


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.