Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM Vietnam Dragon Fund Limited 2.833.050 1.600.000 - 23/04/2007 03/03/2009 1.600.000 - 13/04/2007 4.433.050
VNM Vietnam Enterprise Investments Limited 5.936.364 - 1.600.000 23/04/2007 03/03/2009 - -1.600.000 11/04/2007 4.336.364
VNM Dominic Timothy Charles Scriven 105.000 - 105.000 25/09/2008 25/12/2008 - -105.000 26/12/2008 -
VNM Ngân hàng Deutsche Aktiengesellschaft 10.006.595 - 359.720 25/11/2008 25/11/2008 - -359.720 03/12/2008 9.646.875
VNM Vietnam Dragon Fund Limited 4.573.700 - 1.150.000 25/07/2008 24/10/2008 - - 24/07/2008 4.573.700
VNM Nguyễn Thị Thanh Hòa GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 12.700 - 12.000 21/07/2008 15/10/2008 - - 17/07/2008 12.700
VNM Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 8.902.095 - 212.840 03/09/2008 03/09/2008 - -212.840 05/09/2008 8.689.255
VNM Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 10.488.305 - - 17/06/2008 17/06/2008 21.580 - 19/06/2008 10.509.885
VNM Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 10.562.605 - - 29/10/2007 29/10/2007 - -127.630 31/10/2007 10.434.975
VNM Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 10.005.445 - - 24/07/2007 24/10/2007 557.160 - 26/10/2007 10.562.605
VNM Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 11.426.525 - - 07/03/2007 23/07/2007 - -1.421.080 19/11/2007 10.005.445
VNM Arisaig ASEAN Fund Limited 2.106.960 - 153.480 15/02/2007 15/05/2007 - -153.480 28/02/2007 1.953.480
VNM Mai Kiều Liên Chủ tịch HĐQT/Tổng GĐ 19.220 - 19.220 24/03/2007 23/03/2007 - - 03/12/2007 19.220
VNM Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 577.350 - 200.550 15/03/2007 23/03/2007 - -200.550 15/03/2007 376.800
VNM Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 577.350 - 217.350 14/02/2007 15/03/2007 - - 01/02/2007 577.350
VNM Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 653.350 - 76.000 18/01/2007 18/02/2007 - -76.000 09/01/2007 577.350
VNM Arisaig ASEAN Fund Limited 3.106.960 - - 02/02/2007 02/02/2007 - -1.000.000 02/02/2007 2.106.960
VNM Grinling International Limited 1.478.220 600.000 - 13/10/2006 31/12/2006 - - 05/10/2006 1.478.220
VNM Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 876.350 - 233.760 23/10/2006 23/11/2006 - -223.000 29/11/2006 653.350
VNM Arisaig ASEAN Fund Limited 3.906.960 - 500.000 29/06/2006 18/09/2006 - -300.000 18/09/2006 3.606.960
VNM Vietnam Dragon Fund Limited 1.481.190 - - 27/06/2006 30/06/2006 352.560 - 07/06/2006 1.833.750


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.