CVNM2106: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Chín 2021 12:06:00

CVNM2106: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVNM2106) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:  


Tài liệu đính kèm
  123003_em-yet-CW-(tang).pdf